Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:
      Quỹ có chức năng tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường; các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế hoạch ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Nhiệm vụ:
1. Tiếp nhận, xác nhận số tiền đã ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản với các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ký quỹ đúng hạn và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.
2. Tiếp nhận các loại hình ký quỹ khác nhằm mục đích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
3. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn tỉnh. Hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền khác về tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn.
4. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn tỉnh.
5. Hỗ trợ, tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động: bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường, thiên tai gây ra; các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, truyền thông về quản lý, khai thác tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ trao các giải thưởng về môi trường, các hình thức khen thưởng nhằm tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
6. Tổ chức thẩm định, phê duyệt mức, thời gian và hình thức hỗ trợ tài chính cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư từ Quỹ theo các quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ.
7. Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.
8. Hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
9. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các nội dung và hình thức hỗ trợ phát sinh trong quá trình hoạt động.
10. Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác. 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây